תקנון אתר

תקנון

לצורכי תקנון זה יקראו להלן :

האתר : greece.vivato.co.il (להלן : “האתר”)

המפעילה : צוות אתר greece.vivato.co.il (להלן : “המפעילה”)

מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש ותקנון האתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש לראותם כמתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 1. עצם השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון זה, טרם החל להשתמש בו, וקיבל על עצמו את כלל הוראות התקנון, מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש ככתבן וכלשונן.
 2. כלל המידע ו/או התכנים המופיעים באתר, לרבות פורמט ועיצוב האתר ובכלל הינם קניינה הבלעדי של המפעילה. המשתמש מתחייב כי לא יעתיק ו/או ישכפל ו/או יפיץ ו/או יציג בפומבי ו/או ייצור יצירות נגזרות ו/או יתרגם, במישרין או עקיפין, כלל או חלק מהמידע ו/או התכנים המופיעים באתר וזאת מבלי שקיבל את הסכמת המפעילה, מראש ובכתב.
 3. השירותים והמידע המוצעים באתר למשתמש מוצעים ככתבן וכלשונן והמשתמש מצהיר ומאשר כי לאתר ולמפעילה אין כל אחריות בדבר השירותים ו/או התכנים ו/או המידע המוצגים ובוודאי שלא יישאו, ביחד או לחוד, בכל אחריות כלפיו בכל מקרה.
 4. כלל המידע ו/או התכנים המופיעים באתר הם כללים ונכללים בו לנוחות והעשרת ידע המשתמש בלבד ואינם מהווים ייעוץ מכל סוג שהוא. כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש במידע ו/או בתכנים המופיעים באתר ייעשה על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו בלבד.
 5. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שיתכן ויחול במידע המוצע באתר ליקוי ו/או אי דיוק ו/או טעות וכי למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או מענה כלפי המפעילה בעניין זה.
 6. ככל והמשתמש יהיה רשאי לבצע רישום באתר, הנ”ל יבוצע למטרתו ולשימושו האישי בלבד ואין המשתמש רשאי להעביר את הרשאת השימוש לצד שלישי אחר כלשהו.
 7. ככל שיתקיים הליך הרשמה לאתר במסגרתו יקבל המשתמש שם משתמש ו/או סיסמה לצורך השימוש באתר, באחריות המשתמש לשמור הנ”ל בסודיות ולמנוע מאחר לעשות שימוש לרעה בהם.
 8. זכות השימוש בתכנים ו/או במידע המופיע באתר מסורה למשתמש בלבד, למטרותיו הפרטיות ומבלי שהדבר ישמש, במישרין או עקיפין, למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות. המשתמש מתחייב בזאת כי לא יתיר ו/או ירשה לאחר, עשיית שימוש במידע כלשהו באתר וזאת מבלי שקיבל את הסכמת המפעילה, מראש ובכתב.
 9. המפעילה תהיה רשאית לכלול במסגרת האתר ו/או לאפשר, במסגרת תכני האתר, הכללתם של פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים ו/או קישוריות לאתרים אחרים וכל זאת מבלי שהדבר ישית עליה אחריות ו/או חובה כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או ההצעות של צדדים שלישיים ו/או הקישוריות לאתרים אחרים. חשוב לציין כי הפרסומים הנ”ל אינם בגדר המלצת האתר ו/או המפעילה לרכישת מוצר ו/או שירות כזה או אחר.
 10. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ככל ויעשה שימוש בפרסומות המוצגות, מעת לעת, באתר, הנ”ל יעשה באחריותו הבלעדית מבלי שהדבר ישית חובה ו/או אחריות כלשהי על האתר ו/או המפעילה.
 11. המפעילה תהיה רשאית, לכלול באתר תכנים ו/או תגובות אשר יסופקו על ידי המשתמש כאשר המשתמש מתחייב כי לא יעלה לאתר תכנים שיקרים, פוגעניים, מעליבים, משמיצים, גזענים, בעלי אופי מיני או בלתי חוקי. האתר ו/או המפעילה אינם נושאים באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תכני המשתמש ואין הם אחראים לנכונותם.
 12. לא ייעשה שימוש באתר ו/או בתכניו למטרות בלתי חוקיות.
 13. המפעילה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום לאלתר מי ממשתמשי האתר ככל ויגלה לה כי המשתמש ביצע שימוש באתר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין וזאת מבלי שהנ”ל יגרע מאחריותו וחובתו של המשתמש כאמור בתקנון זה.
 14. האתר ו/או המפעילה שומרים לעצמם את הזכות להוסיף ו/או להסיר ו/או לשנות, מעת לעת, את השירותים והמידע המוצעים באתר.
 15. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לסגור את האתר, מעת לעת, וזאת ללא כל צורך בהודעה מראש.
 16. על השימוש באתר זה יחול אך ורק הדין הנהוג במדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע באתר ו/או במפעילה ו/או במי מטעמה יחלו בבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד.
 17. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי תקנון זה, מעת לעת.

  כל הזכויות שמורות 2023, greece.vivato.co.il.